Mikrobiom čovjeka je zajednica komensalnih, simbiotskih i patogenih mikroorganizama koji djeluju i dijele prostor u ljudskom organizmu. Mikrobiom je od esencijalne važnosti za razvoj čovjeka, imunitet i ishranu. Bakterije našeg mikrobioma imaju brojne pozitivne uticaje: antipatogeni efekt, imunomodulatorske sposobnosti, regulacija ćelijske prolifaracije, podrška fiziološkom razvoju crijevnog epitelija, uticaj na ishranu, produkcija vitamina, što je od osobitog značaja za rast i razvoj djeteta.

U posljednjih nekoliko decenija, raste interes naučnika, kao i široke javnosti o konceptu prebiotika i probiotika, kao i njihove sinergističke kombinacije – sinbiotika. Po definiciji, oboje, pre- i probiotici pogoduju ljudskom zdravlju.
Njihov potencijal da utiču na imunološke reakcije i na smanjenje rizika od infekcija je predmet brojnih studija. Rezultati tih studija kombinovani sa dokazima o mehanizmu njihovog dejstva ukazuju na promjene u određenim imunim parametrima, te podržavaju pojam da se učinak probiotika i prebiotika na imuni sistem može prevesti u mjerljive zdravstvene koristi.

Mehanizam dejstva prebiotika i probiotika je vrlo kompleksan.

Prebiotici i probiotici stupaju u interakciju sa domaćinom putem dva glavna načina djelovanja ili kombinacijom tih akcija:

  • Uticaj mikroorganizama ili njihovih metabolita na intestinalni sistem domaćina i njegovu mikrobiotu;
  • Interakcija sa ćelijama domaćina i imunološkim sistemom.

Postoji kompleksna i dinamična kooperacija između intestinalnog epitelijuma i bakterija na luminalnoj strani crijeva, i između epitelijuma i imunog sistema, na način da probiotici aktiviraju epitelijalne ćelije koje produciraju citokine i hemokine što privlači i aktivira imune ćelije.

Djelovanje pre- i probiotika je usmjereno i na upravljanje ili smanjenje alergijskih simptoma, poput onih povezanih sa atopijskim dermatitisom, nutritivnim, kao i inhalatornim alergijama.